Hastanemizde Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

HASTANEMİZDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 • İstanbul genelinde kamuya bağlı tüm hastane ve sağlık kuruluşlarının staj başvuru ve kabul işlemleri öğrencinin bağlı bulunduğu okul (lise/üniversite) aracılığıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • İl Sağlık Müdürlüğü, stajyer başvurularını okullardan almakta ve öğrencilerden bireysel başvuru kabul etmemektedir. Kamu/devlet hastaneleri ayrıca başvuru almamaktadır.
 • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sadece zorunlu staj kapsamında yapılan stajlar kabul edilmektedir.
 • Staj yerleştirmesi yapılan öğrenciler okulları tarafından bilgilendirilmektedir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluru gerçekleştirilen ve birimimize resmi yazı ile gönderilen isim listeleri doğrultusunda öğrenciler ve asgari olarak öğrencilerden istenen aşağıdaki belgeler kontrol edilerek;

 1. İşletmelerde Staj/Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Okul ve Veli imzalı 3 nüsha) Sözleşmeyi indirmek için tıklayın
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Öğrenci Belgesi
 4. SGK Belgesi
 5. İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi) Belgesi- varsa-
 6. Tek Hekim Raporu
 7. Tahlil Sonuçları
 8. İlgili hastanenin anlaşmalı olduğu banka şubesine ait Iban/Hesap numarasını gösterir belge

ÖNEMLİ: Kurumumuzda öğrencilerin staj yapabilmesi için istenilen sağlık taraması kapsamındaki tetkikler ve bu tetkiklere ait belgeler İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından takip edilmektedir. İlgili birimin olurundan sonra öğrenciler staja başlayacaklardır. Bu nedenle istenilen evrakların staj başlama gününden önce teslim edilmesi gerekmektedir.

Genel Oryantasyon ve İSG Eğitim Belgesi olmayanlar için İş Sağlığı-Güvenliği Eğitimleri tamamlandıktan sonra tüm öğrenciler için iş sağlığı ve güvenliği biriminde mevzuat kapsamında dosya oluşturulur. Staj başlangıcında alınan belgeler ilk bazal veriler olması açısından önemli olup; dosya hem okul hem öğrenci adına açılır. Staj sürecinde herhangi bir iş kazası olması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından hem SGK hem de okul resmi yazı ile bilgilendirilir.

SAĞLIK GÖZETİM PROSEDÜRÜ

5.5. Çırak ve Stajyerlerin Sağlık Taramaları

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde ilk defa staja başlayacak öğrencilerin staj kabullerinde 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’ ibaresi ile birlikte prosedürün 5.5.1. Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler başlıklı bölümünde yer alan tetkiklerin (Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı ile) neticelerini de içeren Tek Hekim Raporu (İşyeri Hekimi, Tabip, Uzman Tabip) aranır.

Stajyerlerin sağlık raporu; staj yapacağı hastanenin eğitim biriminden sorumlu başhekim yardımcısı tarafından, eğitim birimi koordinesinde, başhekimlikçe görevlendirilen İşyeri Hekimi, Tabip, Uzman Tabiplerce kurum bünyesinde verilir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri gibi rapor vermeye yetkili olmayan sağlık kuruluşlarında staj yapacak öğrencilerin sağlık raporları bağlı başkanlıkların bünyesindeki hastanelerce verilir.

Daha önce yukarıda bahsi geçen tek hekim sağlık raporu ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda staj yapmış ve kayıtlarda rapor/belgeleri (Raporların geçerlilik süresi; çalışılan birimin/kurumun İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde tanımlanmış işyeri tehlike sınıfına göre az tehlikeli işyerleri için 5 yıl, tehlikeli işyerleri için 3 yıl, çok tehlikeli işyerleri için 1 yıldır) yer alan stajyerlerin 2. defa veya daha üstü staja başlayacakları zamanda staj yapacağı kurumun işyeri hekimi tarafından değerlendirilmeleri ve işyeri hekiminden staj yapılacak ‘…………. hastanesinde/merkezinde/biriminde staj yapmasında engel yoktur’ kararlı raporu almaları yeterli kabul edilir.

Stajyerin tetkik ve muayenesi sonucunda sağlık durumu nedeniyle çok tehlikeli/tehlikeli işyerinde staj görmesinde tereddüt oluşması halinde konsültasyon talep edilebilir.

Staj başlangıcından sonraki staj süresince gerçekleşen kurum içi bölüm değişikliklerinde riskli bölümlere geçişlerde işyeri hekiminin bilgilendirilmesi ve önerilerine uyulması mecburidir.

5.5.1 Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler

 • HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
 • Akciğer grafisi, anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre ek tetkikler istenebilir.
 • Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı.

5.5.2.Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler

Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; 5.5.1 de bahsi geçen tetkiklere ek olarak hijyen eğitimi belgesi.

Yeni doğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden; 5.5.1 de bahsi geçen tetkiklere tetkiklere ek olarak Hepatit A ve su çiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG) markerları bakılması.

Yoğun bakım ve İmmün Süpresif Hastaların bulunduğu bölüm (Hemotoloji ve organ nakli)

öğrencilerinden; 5.5.1 de bahsi geçen tetkiklere ek olarak Su çiçeği (Anti VZV IgG) markerları.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; 5.5.1 de bahsi geçen tetkiklere ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları.