T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi

Hastanemizde Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine


HASTANEMİZDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 

*İstanbul genelinde kamuya bağlı tüm hastane ve sağlık kuruluşlarının staj başvuru ve kabul işlemleri öğrencinin bağlı bulunduğu okul (lise/üniversite) aracılığıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

*İl Sağlık Müdürlüğü, stajyer başvurularını okullardan almakta ve öğrencilerden bireysel başvuru kabul etmemektedir. Kamu/devlet hastaneleri ayrıca başvuru almamaktadır.

* İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sadece zorunlu staj kapsamında yapılan stajlar kabul edilmektedir.

*Staj yerleştirmesi yapılan öğrenciler okulları tarafından bilgilendirilmektedir.

*İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluru gerçekleştirilen ve birimimize resmi yazı ile gönderilen isim listeleri doğrultusunda öğrenciler ve asgari olarak öğrencilerden istenen aşağıdaki belgeler kontrol edilerek;

 1. İşletmelerde Staj/Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Okul ve Veli imzalı 3 nüsha)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Öğrenci Belgesi
 4. SGK Belgesi
 5. İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi) Belgesi- varsa-
 6. Heyet Raporu
 7. Tahlil Sonuçları
 8. İlgili hastanenin anlaşmalı olduğu banka şubesine ait Iban/Hesap numarasını gösterir belge

ÖNEMLİ:  Kurumumuzda öğrencilerin staj yapabilmesi için istenilen sağlık taraması kapsamındaki tetkikler ve bu tetkiklere ait belgeler İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından takip edilmektedir. İlgili birimin olurundan sonra öğrenciler staja başlayacaklardır. Bu nedenle istenilen evrakların staj başlama gününden önce teslim edilmesi gerekmektedir.

Genel Oryantasyon ve İSG Eğitim Belgesi olmayanlar için İş Sağlığı-Güvenliği Eğitimleri tamamlandıktan sonra tüm öğrenciler için iş sağlığı ve güvenliği biriminde mevzuat kapsamında dosya oluşturulur. Staj başlangıcında alınan belgeler ilk bazal veriler olması açısından önemli olup; dosya hem okul hem öğrenci adına açılır. Staj sürecinde herhangi bir iş kazası olması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından hem SGK hem de okul resmi yazı ile bilgilendirilir.SAĞLIK GÖZETİM PROSEDÜRÜ

5.5. Çırak ve Stajyerlerin Sağlık Taramaları

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde ilk defa staja başlayacak öğrencilerin staj kabullerinde 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı veGüvenliği Kanunu kapsamında Tehlikeli veÇok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’ ibaresi ile birlikte prosedürün 5.5.1.Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayenelerbaşlıklı bölümündeyer alan tetkiklerin (Tetkiklerinstaj başlangıcındanen fazla iki ay öncesine ait olmasışartı ile) neticelerini de içeren Sağlık Kurulu Raporu aranır.

Daha önce yukarıda bahsi geçen sağlık kurulu raporu ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda staj yapmış ve kayıtlarda rapor/belgeleri (Raporların geçerlilik süresi; çalışılan birimin/kurumun İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde tanımlanmış işyeri tehlike sınıfına göre az tehlikeli işyerleri için 5 yıl, tehlikeli işyerleri için 3 yıl, çok tehlikeli işyerleri için 1 yıldır) yer alan stajyerlerin 2. defa veya daha üstü staja başlayacakları zamanda staj yapacağı kurumun işyeri hekimi tarafından değerlendirilmeleri ve işyeri hekiminden staj yapılacak ‘…………. hastanesinde/merkezinde/biriminde staj yapmasındasakınca yoktur’ kararlı raporu almaları yeterli kabul edilir,sağlık kurulu raporu aranmaz.

Stajyerin tetkik ve muayenesi sonucunda sağlık durumu nedeniyle çok tehlikeli/tehlikeli işyerinde stajgörmesinde tereddüt oluşması halindestaj yapacağı hastanenin hangi bölümünde/biriminde ve hangi  koşullarda         staj         yapabileceği         Sağlık         Kurulu         tarafından         düzenlenen         ‘Hastanenin ……….Bölümünde/Biriminde  ……..  Koşuluyla  Staj  Yapmasında  Engel  Yoktur’  ibareli  Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenir.

Staj başlangıcından sonraki staj süresince gerçekleşen kurum içi bölüm değişikliklerinde riskli bölümlere geçişlerde işyeri hekiminin bilgilendirilmesi ve önerilerine uyulması mecburidir.

5.5.1 Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler

 • HBsAg,  anti-HBs,  anti-HCV,  anti-HIV,  Kızamık,  Kızamıkçık,  Kabakulak  IgM  ve  IgG, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
 • Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları,
 • KBB uzman muayenesi veya odyometri sonucu ( gürültü riski olan yerlerde staj yapacaklar için)
 • EKG raporu ve akciğer grafisi raporu,
 • Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı,

5.5.2.Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler

Radyolojide staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak atipik hücre açısından periferikyayma (Varsa Hematoloji Uzmanı yoksa Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve KlinikMikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılır), TSH, serbest T4 tetkiki, dermatolojik muayene sonuçları,Ameliyathanede staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak solunum fonksiyon testisonuçları,

Patoloji Laboratuvarında staja başlayacaklardan;yukarıdaki 5 tetkike ek olarak atipik hücreaçısından periferik yayma (Varsa Hematoloji Uzmanı yoksa Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veyaEnfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve solunum fonksiyon testleri sonuçları,Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden;yukarıdaki 5 tetkike ek olarak hijyen eğitimi belgesi,

Yeni doğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden;yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Hepatit A ve su çiçeği(Anti HAV IgG, VZV IgG) markerları bakılması,

Yoğun bakım ve İmmün Süpresif Hastaların bulunduğu bölüm öğrencilerinden;yukarıdaki 5tetkike ek olarak Su çiçeği (Anti VZV IgG) markerları,

Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden;yukarıdaki 5 tetkike ek olarak HepatitA (Anti HAV IgG) markerları,

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Protez Laboratuvarlarında staj yapacak öğrencilerden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak dermatolojik muayene, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar civa düzeyi (diş hekimi ve klinikteki yardımcısı) istenir.